dijous, 13 d’octubre de 2011

El currículum d'Educació Infantil

DECRET
101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil.

La Generalitat és qui determina els continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil.
 
- L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia.
- Els continguts educatius que es pretenen treballar en aquest context educatiu formal estan relacionats amb el desenvolupament del moviment, del control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge.
- El Català és la llengua pròpia de Catalunya i és doncs la llengua vehicular d'aprenentatge.
- L'etapa infantil s'organitza en dos cicles. (0-3 i 3-6)
- L'educació infantil ha de promoure un desenvolupament integral.
- L'escola ha de proporcionar un clima i un entorn de confiança, on es promogui cohesió, integració i participació.
- En el món escolar, la responsabilitat educativa ha de ser compartida entre escola i família.
- L'equip educatiu és el responsable d'organitzar activitats, espai, temps i estratègies.
- S'han de tenir en compte els diferents ritmes de desenvolupament dels infants.
- No ha d'haver-hi cap tipus de discriminació.

Article 1
Principis generals
- L'educació infantil és una etapa voluntària.
- S'organitza amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora.
- Les activitats internes i externes de la comunitat educativa han de ser normalment en català.
- Les activitats han de ser integradores i han de tenir en compte el ritme evolutiu de cada infant.
- S'ha d'establir una coordinació amb el segon cicle d'educació infantil per assegurar una transició adequada.

Article 2
Finalitat
- És important contribuir en el desenvolupament global de l’infant.
- Proporcionar un clima de confiança amb expectatives d'aprenentatge.
- L'acció educativa ha de permetre que els infants experimentin.

Article 3
Relació entre centres i família
- Família i escola han de cooperar per garantir la coherència educativa.
- El centre ha d'aportar mecanismes de participació i col·laboració per les famílies.
- Facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l'avaluació dels infants a través d'entrevistes.
- Les famílies han de col·laborar en l'educació assistint a les reunions i les entrevistes fent-se responsables del seguiment.

Article 5
Capacitats
- S'ha de promoure un desenvolupament integral del nen perquè sàpiga viure en el context actual.
 

Al llarg de l'etapa d'educació infantil, els alumnes han de desenvolupar les següents capacitats (9):

1. Coneixement i domini del seu cos

2. Seguretat afectiva i emocional
3. Adquirir hàbits d'autonomia per les accions de la vida quotidiana
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les activitats matemàtiques bàsiques
5. Progressar en la comunicació i expressió per mitjà de diversos llenguatges
6. Observar i experimentar l'entorn
7. Mostrar iniciativa en situacions de la vida quotidiana
8. Conviure en la diversitat
9. Saber comportar-se amb unes pautes de convivència i col·laborar en grup

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada