dimecres, 2 de novembre de 2011

Aprendemos todos

dissabte, 22 d’octubre de 2011

Experiència de Harlow

L'amor matern condicionat

diumenge, 16 d’octubre de 2011

Aprèn!

dijous, 13 d’octubre de 2011

El currículum d'Educació Infantil

DECRET
101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil.

La Generalitat és qui determina els continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil.
 
- L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia.
- Els continguts educatius que es pretenen treballar en aquest context educatiu formal estan relacionats amb el desenvolupament del moviment, del control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge.
- El Català és la llengua pròpia de Catalunya i és doncs la llengua vehicular d'aprenentatge.
- L'etapa infantil s'organitza en dos cicles. (0-3 i 3-6)
- L'educació infantil ha de promoure un desenvolupament integral.
- L'escola ha de proporcionar un clima i un entorn de confiança, on es promogui cohesió, integració i participació.
- En el món escolar, la responsabilitat educativa ha de ser compartida entre escola i família.
- L'equip educatiu és el responsable d'organitzar activitats, espai, temps i estratègies.
- S'han de tenir en compte els diferents ritmes de desenvolupament dels infants.
- No ha d'haver-hi cap tipus de discriminació.

Article 1
Principis generals
- L'educació infantil és una etapa voluntària.
- S'organitza amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora.
- Les activitats internes i externes de la comunitat educativa han de ser normalment en català.
- Les activitats han de ser integradores i han de tenir en compte el ritme evolutiu de cada infant.
- S'ha d'establir una coordinació amb el segon cicle d'educació infantil per assegurar una transició adequada.

Article 2
Finalitat
- És important contribuir en el desenvolupament global de l’infant.
- Proporcionar un clima de confiança amb expectatives d'aprenentatge.
- L'acció educativa ha de permetre que els infants experimentin.

Article 3
Relació entre centres i família
- Família i escola han de cooperar per garantir la coherència educativa.
- El centre ha d'aportar mecanismes de participació i col·laboració per les famílies.
- Facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l'avaluació dels infants a través d'entrevistes.
- Les famílies han de col·laborar en l'educació assistint a les reunions i les entrevistes fent-se responsables del seguiment.

Article 5
Capacitats
- S'ha de promoure un desenvolupament integral del nen perquè sàpiga viure en el context actual.
 

Al llarg de l'etapa d'educació infantil, els alumnes han de desenvolupar les següents capacitats (9):

1. Coneixement i domini del seu cos

2. Seguretat afectiva i emocional
3. Adquirir hàbits d'autonomia per les accions de la vida quotidiana
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les activitats matemàtiques bàsiques
5. Progressar en la comunicació i expressió per mitjà de diversos llenguatges
6. Observar i experimentar l'entorn
7. Mostrar iniciativa en situacions de la vida quotidiana
8. Conviure en la diversitat
9. Saber comportar-se amb unes pautes de convivència i col·laborar en grup

dilluns, 26 de setembre de 2011

Les mates a Educació Infantil

Les matemàtiques són una eina que ens ajuda a comprendre el món, per això cal que els infants les treballin des de ben petits.
No es tracta de transmetre coneixements, sinó de fer-los preguntes, proposar activitats riques, jocs... a educació infantil no es treballen àrees concretes, sinó que s'interrelacionen tots els continguts del currículum (educació integral).


L'objectiu és fer pensar als infants.

Nosaltres, com a mestres, hem d'aprofitar les aportacions/idees dels nens per crear activitats que els motivin i els ajudin a desenvolupar la seva curiositat. Si treballem a partir de les seves inquietuds, l'interès serà major.


HI HA TRES TIPUS D'ACTIVITATS
  • Activitats estructurades per fer matemàtiques.
  • Activitats estructurades no matemàtiques on es poden fer mates.
  • Activitats amb intencionalitat matemàtica en situacions espontànies.


Recursos
Pentaminó
Tangram
Blocs lògics

http://www.xtec.cat/~jbuil/tangram/Hem de tenir molt clar que les matemàtiques no són simplement els números (càlcul), sinó que fem matemàtiques inconscientment en moments quotidians, i els infats també.